سرکار خانم بیتا آلا

 

 

 • حسابدار شاغل در مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مورخ ۱۳۸۰
 • کارشناس خدمات آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مورخ ۱۳۸۳
 • کارشناس امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان مورخ ۱۳۸۵
 • با حفظ پست سازمانی ابلاغ مسئول کارگزینی صندوق رفاه دانشجویان مورخ ۱۳۸۶
 • عضو شورای پذیرش پیشنهادات صندوق مورخ ۱۳۸۶
 • با حفظ سمت مسئول کارگزینی ابلاغ سرپرست امور اداری مورخ ۱۳۸۷
 • ابلاغ مسئول امور اداری مورخ ۱۳۸۸
 • عضو کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی صندوق مورخ ۱۳۹۰
 • عضو کارگروه اجرایی طرح دورکاری مورخ ۱۳۹۰
 • عضو شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صندوق مورخ ۱۳۹۰
 • دبیر کارگروه بازنگری شرح شغل سازمانی مورخ ۱۳۹۰
 • دبیر کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل صندوق مورخ ۱۳۹۲
 • نایب رئیس کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی مورخ ۱۳۹۳
 • عضو کارگروه کاهش تصدی های صندوق مورخ ۱۳۹۷