علی باقی

کارشناس حسابداری

 

 

از سال ۷۱ لغایت ۷۲ به عنوان ” پرسنل اموراداری و اداره اموردرآمد صندوق رفاه دانشجویان”.

از سال ۷۳ لغایت ۷۴ به عنوان “حسابدار دریافت و پرداخت و مسئول رسیدگی وامهای دانشجویی صندوق رفاه”.

از سال ۷۵تاشهریور سال۷۷ به عنوان”کارشناس حسابداراداره دریافت و پرداخت وحقوق ودستمزد صندوق رفاه”.

از شهریور سال۷۷ لغایت اسفند ۸۵ به عنوان “مسئول اعتبارات و حقوق  و دستمزد صندوق رفاه دانشجویان”.

از فروردین سال۸۶لغایت آذرسال۸۷به عنوان”عامل ذیحساب و معاون امورمالی صندوق صندوق رفاه دانشجویان”.

از آذرماه سال۸۷  لغایت تیرماه سال۸۸ به عنوان “سرپرست امورمالی و عامل ذیحساب صندوق رفاه”.

از تیرماه سال ۸۸  تامهر ۹۲ به عنوان “رئیس امورمالی صندوق رفاه دانشجویان”.واز مهر ۹۲ تاکنون مدیر امور مالی صندوق

عضو هیات مدیره صندوق امام رضا (ع) واز سال ۸۳لغایت ۸۶عضو هیات مدیره تعاونی مسکن

ازسال ۷۴عضو فعال وشورای بسیج صندوق رفاه دانشجویان – کارمندنمونه صندوق رفاه دانشجویان درسال ۸۹