معرفی مدیر تسهیلات دانش آموختگان

اداره امور دانش آموختگان

شرح وظایف :

– وصول مطالبات تسهیلات اعطایی از دانش آموختگان و بدهکاران صندوق و نظارت بر امور آن

– صدور تسویه حساب نهایی استفاده کنندگان از تسهیلات و وام ها

– صدور هرگونه مجوز مشروط برای دانش آموختگان برای ارائه به سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی نظیر  سازمان نظام پزشکی(برای دریافت شماره نظام) ، اداره کل صدور پروانه ها (برای دریافت پروانه کار) معاونت درمان دانشگاه ها(برای دریافت پروانه کار در محیط درمانی) ، معاونت آموزشی دانشگاه ها(برای ادامه تحصیل یا ارائه گواهی موقت)

– نظارت بر امور و فرآیندهای صدور مجوزها

-تهیه و تدوین برنامه برای افزایش میزان دریافت اقساط  تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات در جهت افزایش درآمد اختصاصی صندوق

– تهیه و تدوین قوانین و مقرارت،آیین نامه ها و دستورالعمل و بخشنامه های اجرایی در زمینه بازپرداخت تسهیلات اعطایی

– انجام مکاتبات با کلیه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی به منظور شناسایی محل کار دانش آموختگان و شناسایی بدهکاران صندوق به منظور استرداد تسهیلات اعطایی با برنامه ریزی و انجام ماموریت های بازدید از دانشگاه ها

– رسیدگی به اسناد و مدارک مالی مربوط به بازپرداخت تسهیلات اعطایی