وظایف شغل  فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی مندرج در مجموعه تشکیلات مصوب مورد عمل سازمان به شرح زیر تعیین می گردد:

۱-اقدام لازم بابت جذب کمک های خیرین به صندوق در چارچوب سیاست های مشخص شده از سوی  هیات امنا وریاست صندوق ؛

۲-پیگیری مستمر برای شناسایی خیرین و منابع دولتی و غیردولتی سرمایه گذار در امور خیریه ؛

۳-پیگیری جهت برقراری و حفظ ارتباط سازمانی با خیرین ؛

۴-ارائه مشاوره به ریاست درخصوص جذب کمک های مالی خیرین در قالب کمک های بلا عوض و کمک های مشروط قرض الحسنه ؛

۵-اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در مورد اهداف امور خیرین صندوق از طریق مبادی مربوطه ؛

۶-شرکت در جلسات مربوطه به تشخیص ریاست  ؛

۷-ارائه گزارش بر مقام مافوق ؛

۸-تنظیم پیش نویس ها وگزارشها در حدود وظایف محوله برای طرح در جلسات هیات امنای صندوق ؛

۹-اعلام برنامه عملیات واحد ؛

۱۰- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست در چارچوب قوانین و مقررات ؛

۱۱-تشکیل گروه خیرین با انتخاب افراد حقیقی و حقوقی

۱۲- جذب کمک های بیرون سازمانی در راستای سیاست های مدیریت صندوق

 

 

امیر هوشنگ شیخ سامانی
کارشناسی ارشد بیو شیمی

سرپرست اتباع بیگانه ( پزشکان خارجی شاغل در کشور) ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۴
معاونت اداره کل بورس و دانشحویان شاغل بتحصیل در خارج از کشور ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۹
ریایت اداره دامد صنوق رفاه از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۹
مشاور امور خیرین ریاست صندوق ار ۱۳۸۹ لغایت امروز