بهروز رحیمی – سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت